Προδημοσίευση «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Προδημοσίευση «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Αντικείμενο του Προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Μέσω του Προγράμματος, παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού:

Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και Ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας).

Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.

Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών.

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Επιχειρήσεις που:

i) Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

ii) Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

iii) Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31.12.2023.

iv) Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην επιδότηση:

i) δαπάνης Εξοπλισμού:

της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας,

της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης,

της δαπάνης αγοράς έξυπνών συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).

των δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Στο Τεχνικό Γραφείο Ευάγγελος Πανταζής στην Κομοτηνή, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής για την αξιοποίηση των επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2021-2027 και ΔΥΠΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) στην Κομοτηνή και σε όλη την περιφέρεια Α.Μ.Θ..

Προσφέρουμε την απαραίτητη εμπειρία για να σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

 

Πίσω